Akut hjärtarytmi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

I49-
Hjärtarytmi UNS
R000
Takykardi UNS
I48-
Förmaksflimmer och förmaksfladder
I47-
Paroxysmal takykardi
R001
Bradykardi UNS
I45-P
Retledningsrubbning UNS

ICD-10-SE

I44.1
Atrioventrikulärt block, andra graden
I49.5
Sick sinus syndrome
I49.0
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I44.3
Annat och ospecificerat atrioventrikulärt block
I49.9
Hjärtarytmi, ospecificerad
R00.1
Bradykardi, ospecificerad
I47.1
Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I48.3
Typiskt förmaksfladder
I44.2
Atrioventrikulärt block, totalt
I47.2
Paroxysmal ventrikulär takykardi
R00.0
Takykardi, ospecificerad
I44.0
Atrioventrikulärt block, första graden
I47.9
Paroxysmal takykardi, ospecificerad
I48.4
Atypiskt förmaksfladder

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation beskriver handläggning av akut hjärtarytmi hos vuxna. Ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp. Handläggning av förmaksflimmer och hjärtarytmi i icke-akut skede beskrivs i separata rekommendationer.

Om hälsotillståndet

Definition

Arytmi kan delas in i

 • takyarytmi – hjärtfrekvens ≥ 100 slag/minut
 • bradyarytmi – hjärtfrekvens < 50 slag/minut.

Akuta takyarytmier

 • Sinustakykardi, supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder
 • Ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer

Akuta bradyarytmier

 • Atrioventrikulär blockering – AV block II (Mobitz I, Mobitz II), AV block III
 • Sinusarrest

Utlösande faktorer

Exempel på faktorer som kan orsaka eller utlösa en hjärtarytmi:

 • hjärt-kärlsjukdom – akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, klaffsjukdom, kardiomyopati, TIA/stroke
 • anafylaktisk reaktion, sepsis
 • lungemboli, pulmonell hypertension (cor pulmonale)
 • anemi, hypovolemi, hyperkalemi
 • endokrin sjukdom – exempelvis hyper-/hypotyreos, hypoglykemi vid diabetes, feokromocytom
 • psykisk ohälsa – panikångest, stress
 • annan sjukdom – njursjukdom, obstruktiv sömnapné
 • läkemedel, alkohol, tobak, koffein, narkotika.

Utredning

Symtom

Typiska symtom är

 • hjärtklappning, palpitation
 • plötslig yrsel eller svimning
 • plötslig dyspné, försämrad kondition
 • onormal trötthet
 • förvirring, kognitiv funktionsnedsättning.

Sinustakykardi debuterar och upphör ofta gradvis medan PSVT ofta har plötslig start och stopp.

Anamnes

Ta anamnes avseende

 • debut – tidpunkt, akut eller smygande, samband med aktivitet
 • tidigare arytmiepisoder – frekvens och duration
 • tidigare bröstsmärta
 • hereditet – plötslig hjärtdöd hos unga i släkten
 • utlösande faktorer
 • aktuella läkemedel.

Status

Ta status avseende

 • allmäntillstånd – tecken på inkompensation
 • hjärta – rytm, blåsljud
 • lungor – andningsfrekvens, rassel, syresaturation
 • blodtryck
 • EKG.

Handläggning vid utredning

Okontaktbar patient och ventrikelflimmer handläggs som vid hjärtstopp. Vid pågående hjärtarytmi hos patient

 • med allmänpåverkan – larma ambulans och ge akutbehandling
 • utan allmänpåverkan – överväg akut handläggning inom specialiserad vård eller utredning som vid icke-akut hjärtarytmi, vid behov i samråd med specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg Hb, glukos, CRP och temp.

Undersökningar

EKG tolkning

 • Frekvens
 • Rytm – regelbunden eller oregelbunden
 • QRS-bredd – smal < 0,12 sek, breddökad ≥ 0,12 sek
 • PQ-tid, QT-tid
 • Tecken på bakomliggande hjärtsjukdom

Takyarytmier kan delas in i smala respektive breddökade och regelbundna respektive oregelbundna. Smala är alltid supraventrikulära.

Behandling

Handläggning vid behandling

Akutbehandling

 • Koppla defibrillator för kontinuerlig rytmregistrering och beredskap.
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck.
 • Sätt perifer venkateter, ge behandling och utvärdera effekt. Upprepa vid behov.
Akut takykardi

Överväg injektion metoprolol (1 mg/ml), 2,5–5 ml långsamt intravenöst i samråd med specialiserad vård vid

 • supraventrikulär takykardi (SVT) med allmänpåverkan och frekvens > 150 slag/minut
 • ventrikulär takykardi (VT).

Undvik metoprolol vid

 • systoliskt blodtryck < 110 mmHg
 • graviditet
 • svår hjärtsvikt
 • svår obstruktiv lungsjukdom
 • diltiazembehandling.
Akut bradykardi

Överväg injektion atropin (0,5 mg/ml), 1–2 ml intravenöst i samråd med specialiserad vård vid allmänpåverkan och frekvens < 40 slag/minut.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Hjärtklappning, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-05-18
Godkänt av:
Nationella programområden hjärt- och kärlsjukdomar

Hitta på sidan