Hypokalcemi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Kalcium är viktigt för skelettet men även för neuromuskulära och metabola funktioner. Dess plasmahalt regleras via D-vitamin, parathormon och kalcitonin.

Definition

Nedre referensvärde för joniserat kalcium är < 1,15 mmol/L och för totalt serumkalcium < 2,15 mmol/L efter korrigering för S-albumin. Värdena kan variera mellan olika laboratorier.

Orsaker

Orsakerna till hypokalcemi indelas i två grupper:

 • paratyreoidea-orsakad hypokalcemi med lågt PTH
 • icke paratyreoidea-orsakad hypokalcemi med förhöjt PTH (sekundär hyperparatyreoidism på grund av annan orsak än sjukdom i paratyreoidea).

Paratyreoidea-orsakad hypokalcemi

 • Medfödd hypoparatyreoidism
 • Förvärvad hypoparatyreoidism, orsakad av halskirurgi, strålning, hemokromatos eller läkemedel

Icke paratyreoidea-orsakad hypokalcemi

 • Lågt upptag av kalcium eller vitamin D
 • Bristande intag av kalcium eller vitamin D
 • Akut njursvikt
 • Hereditär form

Utredning

Symtom

 • Många patienter är asymtomatiska.
 • Symtom uppkommer ofta först vid joniserat kalcium <1,0 mmol/L.
 • Snabb progress brukar ge mer uttalade symtom.

Långsam utveckling av hypokalcemi

 • Trötthet
 • Muskelkramper
 • Depression
 • Parkinsonism
 • Demens

Uttalad eller snabb utveckling av hypokalcemi

 • Rastlöshet, oro
 • Parestesier
 • Muskulär – stelhet, kramper, spasmer (även laryngospasm)
 • Hjärtarytmi – sällsynt

Anamnes

 • Ärftlighet
 • Andra sjukdomar – njursvikt
 • Aktuella mediciner
 • Kost – vitamin D och kalcium

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – arytmi
 • Psykiskt status – vid behov
 • Överväg EKG – AV-block, annan arytmi

Handläggning vid utredning

Vid misstanke om snabb utveckling eller uttalad hypokalcemi rekommenderas kontakt med specialiserad vård omgående för fortsatt handläggning.

Enstaka lågt kalciumvärde bör kontrolleras om och värderas (joniserat kalcium eller totalt serumkalcium korrigerat för S-albumin).

 • Lågt kalciumvärde bör bedömas i relation till PTH och kreatinin/eGFR.
 • Hypokalcemi med lågt PTH indikerar hypoparatyreoidism.
 • Hypokalcemi med förhöjt PTH och normalt krea/eGFR indikerar normal paratyreoideafunktion. Malabsorption eller kostrelaterad brist på kalcium och/eller vitamin D bör övervägas.

Vid kvarstående oklar diagnos bör utredning inom specialiserad vård övervägas.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling av hypokalcemi beror på svårighetsgrad och underliggande orsak.

Vid lindrig hypokalcemi med sekundär hyperparatyreoidism orsakad av lågt upptag, bristande intag eller för lite solljus kan substitution med kalcium övervägas (vid behov i kombination med vitamin D eller magnesium).

Patienten bör informeras om överdoseringssymtom vid hyperkalcemi:

 • trötthet
 • törst, stora urinmängder
 • förvirring i vissa fall.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Så fungerar hormonsystemet, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-01-08
Godkänt av:
Nationellt programområde endokrina sjukdomar