Hypoglykemi vid diabetes

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

E118P
Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
E108P
Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer

ICD-10-SE

E10.6A
Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma
E10.0C
Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma
E11.6A
Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)
E11.0C
Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos vuxna med känd diabetes.

Om hälsotillståndet

P-glukos < 4,0 mmol/l innebär hypoglykemi, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos 3,5 mmol/l eller lägre.

Utlösande faktorer

 • Långvarig diabetesdiagnos (minskad förmåga att känna av adrenerga symtom)
 • För låg mängd kolhydrater i kosten i förhållande till läkemedel
 • För hög dos insulin i förhållande till kost och fysisk aktivitet
 • Hög fysisk aktivitet – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Alkoholintag – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Hög ålder
 • SU-preparat eller meglitinid (repaglinid)
 • Insulin i kombination med andra glukossänkande läkemedel

Utredning

Symtom

 • Blekhet, svettningar, hjärtklappning, hunger
 • Trötthet, yrsel, skakningar, stickningar
 • Irritabilitet, ångest, aggressivitet
 • Dimsyn, dubbelseende
 • Medvetandeförlust, kramper

Anamnes

 • Symtom – debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation

Provtagningar

Laboratorieprover

 • P-glukos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans, ge akutbehandling
 • Vid allmänpåverkan och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling (oftast tillräckligt)

Akutbehandling

 • Stäng av eventuell insulinpump
 • Ge glukos eller glukagon
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck
 • Följ P-glukos var 15:e minut (mål > 4 mmol/l)
 • Utvärdera effekt och bedöm om patienten ska till akutmottagning
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker

Glukos

Ge i första hand glukos intravenöst vid allmänpåverkan:

 • inj Glukos 30 % (300 mg/ml) 30–50 ml iv (10 ml/ampull), upprepas vid behov

Glukagon

Ge glukagon intramuskulärt som tillägg till glukos eller om inte iv-nål kan sättas omedelbart:

 • injektion Glucagon (1 mg/ml) – 1 ml
 • effekt ses efter 10-15 minuter, men är verkningslöst vid alkoholinducerad hypoglykemi.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsockertabletter, sockerbitar, saft, juice eller mjölk till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov.

Fortsatt behandling

 • Vid normaliserat P-glukos – ge vid behov mjölk och smörgås för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi.
 • Fortsatt observation – patient som behandlas med SU-preparat eller meglitinider bör transporteras till sjukhus då risk för långdragen återkommande hypoglykemi föreligger.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Insulinkänning vid diabetes, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-10-14
Godkänt av:
Nationella programområden endokrina sjukdomar

Hitta på sidan