Hitta på sidan

Diabetesketoacidos

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen omfattar akut handläggning av patient med diabetesketoacidos.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos. Normoglykemisk ketoacidos kan förekomma.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer vid känd diabetes är:

 • infektion
 • stroke
 • hjärtinfarkt
 • felaktig användning eller dosering av insulin
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid insulinbehandling)
 • missbruk
 • trauma.

Utredning

Symtom

 • Törst, polyuri, trötthet
 • Buksmärta, illamående, kräkningar
 • Acetondoft
 • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
 • Synrubbning
 • Oftast snabb symtomutveckling

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens (hyperventilation)
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos rekommenderas kontroll av glukos och/eller blodketoner.
 • Diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner – om möjligt

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid allmänpåverkad patient och misstanke om ketoacidos, ombesörj akut transport till sjukhus och ge akutbehandling.

Vid opåverkad patient och misstanke om ketoacidos, konsultera specialiserad vård.

 • Blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Blodketoner 1,5-3 mmol/L – ge akutbehandling, remittera till akutmottagning.
 • Blodketoner 0,6-1,5 mmol/L – konsultera endokrinolog.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge syrgas vid behov.
 • Överväg att sätta iv-nål vid allmänpåverkan.
 • Konsultera endokrinolog vid behov, för bedömning av eventuell vätska intravenöst.
 • Ge inte insulin.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Ketoacidos vid diabetes, 1177