Binjureincidentalom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Med binjureincidentalom avses binjureexpansivitet hos vuxen utan känd malignitet, som upptäckts som bifynd vid radiologisk undersökning utan föregående misstanke om binjuresjukdom.

Förekomst

Binjureincidentalom påträffas vid knappt 5 procent av kliniskt utförda datortomografier.

Orsaker

Binjureincidentalom utgörs av:

 • icke-hormonproducerande adenom eller annat godartat tillstånd som cysta eller myelolipom – vanligast
 • hormonproducerande adenom – glukokortikoider, mineralkortikoider
 • feokromocytom – katekolaminproducerande
 • metastaser – från annan okänd primärtumör
 • primär binjurebarkscancer – mycket sällsynt
 • andra orsaker – exempelvis ganglioneurom, tuberkulos, lymfom, histiocytos.

Utredning

Symtom

Symtom på hormonell överproduktion kan förekomma men är ofta ospecifika och diffusa

 • Hyperkortisolism – ospecifika, viktuppgång med ökat bukomfång, rundat ansikte, fettkudde i nacke, smala armar och ben.
 • Hyperaldosteronism – ofta symtomfri patient.
 • Hemokromocytom – huvudvärk, svettning, hjärtklappning.

Allmänna symtom som sjukdomskänsla, uttalad trötthet, aptitlöshet eller viktnedgång kan förekomma vid malignitet.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Tidigare binjuresjukdom eller malignitet.
 • Svårbehandlad hypertoni – kan vara sekundär till hormonell överproduktion.
 • Diabetes eller osteoporos – kan vara sekundär till hyperkortisolism.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta och lungor.
 • Blodtryck.
 • Överväg palpation av tyreoidea.
 • Överväg palpation av buk och lymfkörtlar.
 • Överväg vikt, längd och Body Mass Index (BMI).
 • Överväg EKG.

Handläggning vid utredning

Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer, handläggs enligt standardiserat vårdförlopp.

Oklara binjuretumörer som upptäcks hos patient med känd malignitet utanför binjuren eller aktuella symtom på malignitet inkluderas inte i incidentalombegreppet och utreds alltid skyndsamt.

Uppföljning av binjureincidentalom rekommenderas utifrån storlek och utseende. Vid bilddiagnostiskt fynd som är:

 • < 1 cm – ny bilddiagnostik eller hormonutredning krävs endast vid klinisk misstanke om binjuresjukdom
 • 1-4 cm med benignt utseende – ny bilddiagnostik rekommenderas utifrån fyndets utseende, hormonutredning krävs även vid avsaknad av kliniska symtom
 • > 4 cm, svåravgränsat eller heterogent utseende – skyndsam utredning rekommenderas för att utesluta malignitet.

Provtagningar

Laboratorieprover

Basala prover med blodstatus, natrium, kalium och njurfunktion rekommenderas. Övrig provtagning beror på misstänkt bakomliggande orsak.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-01-19
Godkänt av:
Nationellt programområde endokrina sjukdomar

Hitta på sidan