Hitta på sidan

Binjurebarkssvikt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Kortisol och aldosteron bildas i binjurebarken och reglerar blodtryck, saltbalans och omsättning av proteiner, glukos och fett. 

Vid primär svikt uppkommer brist av både kortisol och aldosteron. Vid sekundär och tertiär brist uppstår endast svikt i kortisolaxeln då aldosteronproduktionen fortsatt är intakt via renin angiotensinsystemet.

Obehandlad kortisolsvikt är ett livshotande tillstånd.

Förekomst

Årligen insjuknar knappt en person per 100 000 invånare i Addisons sjukdom, oftast i åldern 20–40 år. Cirka 1 300 personer har sjukdomen i Sverige.

Orsaker

Primär binjurebarkssvikt kan ha olika orsaker:

 • autoimmun adrenalit (vanligast 90 %)
 • tuberkulos, HIV eller annan infektion
 • bilateral adrenalektomi
 • amyloidos eller annan inlagringssjukdom
 • metastas
 • blödning.

Sekundär binjurebarkssvikt

Sekundär binjurebarkssvikt orsakas av sjukdomar i hypofysen som ger en hypofysinsufficiens med ACTH-brist.

Tertiär binjurebarkssvikt

Tertiär binjurebarkssvikt orsakas av läkemedel (inklusive naturläkemedel).

Exempel är:

 • glukokortikoider
 • ketokonazol
 • fenytoin, karbamazepin
 • levaxin
 • Johannesört.

Samsjuklighet

Vid autoimmun adrenalit föreligger risk för annan autoimmun sjukdom:

 • hypo- eller hypertyreos
 • diabetes typ 1
 • hypoparatyreoidism
 • primär ovariell insufficiens
 • celiaki, atrofisk gastrit.

Utredning

Symtom

 • Allmänna – trötthet, som en slags apati, allmän kroppslig svaghet
 • Viktnedgång – vanligt
 • Mage-tarm – diffus buksmärta, aptitlöshet, illamående, ibland kräkningar
 • Psykiska – nedstämdhet, ångest
 • Hud – ökad pigmentering (handflator, ärr, areolae och ledsträcksidor), vitiligo, alopeci
 • Smärta – muskuloskeletalt
 • Infektion – ökad känslighet med hög feber och uttalade symtom

Vid akut binjurebarkskris

 • Allmänna – påtaglig akut svaghet, konfusion, synkope
 • Mage-tarm – buksmärta, illamående, kräkningar
 • Smärta – särskilt i rygg

Anamnes

 • Aktuella symtom – debut och förlopp
 • Läkemedel – särskilt pågående eller tidigare kortisonbehandling (lokal eller systemisk)
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Blodtryck – ortostatism, hypotoni
 • Hud – pigmentering (hyper – gråbrun, hypo – vitiligo), alopeci

Vid akut binjurebarkskris

Statusfynd som talar för akut binjurebarkskris är sänkt medvetandegrad, hypotension och bukömhet.

Handläggning vid utredning

 • Vid misstänkt akut binjurebarkskris, remittera akut för bedömning inom specialiserad vård.
 • Vid misstänkt binjurebarkssvikt, gör en klinisk bedömning och kontrollera prover.
 • Vid diagnostisk osäkerhet kan Synachten-test utföras via specialiserad vård.

Beakta att risk för binjurebarkssvikt kan kvarstå i över ett år efter utsättning efter en långvarig kortisonbehandling.

Provtagningar

Laboratorieprover

För att stärka misstanke om diagnos, ta elektrolyter, tyreoideaprov, blodglukos och S-kortisol (tas klockan 8-9).

Provsvar talande för binjurebarkssvikt
 • Natrium – lågt-normalt
 • Kalium – normalt-högt
 • Glukos – lågt
 • TSH – högt
 • S-kortisol – lågt, < 100 nmol/L (> 350 nmol/L talar emot ACTH/kortisolbrist)

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Patient med misstänkt akut binjurebarkskris bör få akutbehandling i väntan på transport.
 • Behandling och uppföljning av binjurebarkssvikt sker inom specialiserad vård.
 • Patienten behöver vara välinformerad om sin sjukdom och behandling.
 • Tillfälliga ökningar av kortisondosen är ofarligt.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Om möjligt, ta S-kortisol före behandling och skicka med provet till sjukhuset.
 • Ge intravenös behandling med 100 mg hydrokortison följt av 1000 ml natriumklorid (första timmen).

Om hydrokortison intravenöst saknas är prednisolon ett alternativ. I sista hand kan dexametason ges. Konsultera endokrinolog vid behov.

Egenvård

Patienten bör:

 • ha informationskortet ’Livsviktig information om kortisolbrist’
 • kunna justera kortisondosen vid stresstillstånd som infektion eller olyckshändelse (tablett och injektionsbehandling)
 • erbjudas influensavaccin årligen
 • öka kortisondosen (x 2-3) vid infektion, vanligen två till tre dagar
 • ofta sjukhusvårdas vid hög feber, illamående, kräkningar eller diarréer.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Addisons sjukdom, 1177