Testikelcancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Vårdnivå

Primärvården hanterar

 • Bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialistvården hanterar

 • Vidare utredning och behandling enligt SVF 
 • Bedömning och utredning vid behov av stöd
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation till urolog

 • Vidare utredning och behandling enligt SVF 
 • Behov av stöd vid förändrat läge hos patient som följs i primärvård

Remissrutin vid SVF

 • Remissmottagare är närmast belägna mottagning 
 • Märk remissen ”SVF testikelcancer”

Remisskoder

 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb 
 • Urologmottagningen Piteå: peurom 
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Urologbakjour konsulteras gärna för diskussion innan remiss vid oklarheter

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen.
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet.
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia) och överkänslighet.
 • Social situation, inklusive rökning, språkhinder, funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat har planerats.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, Standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Testikelcancer är sällsynt men är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män. Det finns två typer:

 • Seminom – vanligast mellan 30–45 års ålder, upptäcks oftast före spridning.
 • Non-seminom – vanligast mellan 20–35 års ålder, i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Prognosen för testikelcancer mycket god, även vid spridning. Överlevnaden är 97 % i Sverige.

Riskfaktorer

 • Retentio testis.
 • Hereditet.
 • Tidigare testikelcancer

Utredning

Symtom

Symtom som ger välgrundad misstanke

Palpabel knöl i testikeln.

Symtom som ger misstanke

 • Förändring av storlek eller konsistens på testikel.
 • Smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
 • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling.
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring.

Anamnes

 • Aktuella symtom: lokalisation, tillväxt, duration.
 • Riskfaktorer.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Bröstkörtlar – gynekomasti.
 • Yttre genitalia – grundlig undersökning av testiklar.
 • Buk- och lymfkörtelpalpation.

Handläggning vid utredning

Vid symtom eller fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke, överväg fortsatt utredning (men inte inom SVF).

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, utred omgående med ultraljud av testiklar inom ramen för SVF om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remiss för ulj testiklar

 • Röntgenremiss 
 • Undersökning ulj testiklar 
 • I frågeställning anges ”SVF testikelcancer” 
 • Metod ”66”
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • Palpabel knöl i testikeln.
 • Testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik.
 • Förhöjt beta-hCG (humant koriongonadotropin).
 • Förhöjt P-AFP (alfa-fetoprotein) som inte förklaras av leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta beta-hCG (humant koriongonadotropin, ej fri betakedja) vid bröstkörtelförstoring.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

SWENOTECA, Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group