Peniscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

C60-
Malign tumör i penis
D09-P
Cancer in situ med annan lokalisation

ICD-10-SE

C68.0
Malign tumör i uretra
C60.9
Ospecificerad lokalisation av malign tumör i penis

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Norrbotten

Vårdnivå

Primärvården hanterar

 • Bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialistvården hanterar

 • Bedömning och utredning vid behov av stöd 
 • Vidare utredning och behandling enligt SVF

Remissrutiner

Norrbotten

Remissindikation till urolog

Norrbotten
 • Bedömning och utredning vid oklar diagnos 
 • Vidare utredning och behandling enligt SVF
Norrbotten

Remissrutin vid "SVF peniscancer"

Norrbotten
 • Remissmottagare är närmsta belägna urologmottagning 
 • Märk remissen ”SVF peniscancer”
Norrbotten

Remisskoder

 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb 
 • Urologmottagningen Piteå: peurom 
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Urologbakjour konsulteras gärna för diskussion innan remiss vid oklarheter

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd (gärna foto) och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd, inguinalt lymfkörtelstatus och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Standardiserat vårdförlopp peniscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Om hälsotillståndet

Förekomst

Peniscancer är en ovanlig cancerform, som främst förekommer i högre åldrar, med en kraftigt stigande incidens efter 60 år. Femårsöverlevnaden är 73 %. Prognosen beror främst på förekomst av lymfkörtelmetastaser.

Riskfaktorer

 • Fimosis
 • HPV-infektion
 • Kroniskt inflammatoriska förändringar
 • Genomgången psoralen- och UVA-ljusterapi (PUVA)
 • Rökning

Utredning

Symtom

Symtom som ger välgrundad misstanke

Förstorade lymfkörtlar i ljumskar tillsammans med minst ett symtom som ger misstanke.

Symtom som ger misstanke

Minst ett av följande kvarstående symtom från penis:

 • ett svårläkt sår
 • röda områden
 • en förhårdnad
 • illaluktande flytningar från en trång förhud
 • återkommande blödningar
 • smärta.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Yttre genitalia, särskilt penis
 • Bedöm förhårdnad eller sår inklusive storlek, lokalisation, avgränsning, infektionstecken
 • Palpation av lymfkörtlar, särskilt ljumskar

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke (utan förstorade lymfkörtlar), skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • förstorade lymfkörtlar och minst ett symtom som ger misstanke
 • histopatologiskt fynd som ger misstanke om invasiv peniscancer.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Vid förstorade lymfkörtlar i ljumskar utan lokala symtom från penis, överväg utredning för maligna lymfom och KLL.

Differentialdiagnoser

 • Kondylom
 • Lichen sclerosus et atroficus
 • Bowenoid papulos (multipla rödbruna papler oftast orsakat av HPV 16)
 • Genitala dermatoser såsom psoriasis och lichen ruber planus
 • Andra maligniteter, exempelvis Mb Paget, basaliom, melanom, sarkom lymfom
 • Metastas från annan malignitet

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patientmedverkan och kommunikation

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2022-03-23
Godkänt av:
Nationella programområden cancersjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2022-04-21
Godkänt av:
Region Norrbotten