Myelom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Myelom (multipelt myelom) är ovanligt före 40-års ålder och ökar snabbt med stigande ålder. Tiden från symtom till diagnos kan vara lång, då debuten kan vara långsam och symtomen diffusa. Medianålder vid diagnos är omkring 72 år.

Orsaker

Myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av klonal proliferation av plasmaceller. Tumörcellerna producerar ett monoklonalt immunglobulin (M-komponent) som kan påvisas i serum eller urin.

Riskfaktorer

Myelom föregås sannolikt av ett förstadium med M-komponent utan tecken till myelom, MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans). MGUS är den viktigaste riskfaktorn. Viss ärftlighet föreligger.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • Patologiska frakturer (exempelvis kotkompressionsfraktur, hotande tvärsnittslesion)
 • Anemi
 • Hyperkalcemi
 • Polyneuropati eller rizopati
 • Njursvikt
 • Hög SR
 • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Hereditet
 • Andra sjukdomar som kan förklara symtomen

Status

 • Allmäntillstånd
 • Övrigt status utifrån symtom

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Kontakta hematologjour omgående vid:

 • symtomgivande hyperkalcemi
 • akut njursvikt
 • hotande tvärsnittslesion.

Handläggning vid misstanke

Vid misstanke, ta anamnes, status och laboratorieprover och gör en bedömning.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid minst ett av följande (oavsett symtom):

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn
 • S-FLC kvot > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
 • fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet
 • fynd vid cytologi eller histopatologi talande för plasmacellsmalignitet.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården även vid minst ett av följande:

 • hypogammaglobulinemi
 • M-komponent i serum/urin (ej IgM)
 • patologisk S-FLC kvot

när det föreligger tillsammans med minst ett symtom eller fynd utan annan förklaring:

 • anemi
 • njursvikt
 • hyperkalcemi
 • skelettengagemang.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • M-komponent IgM > 10 g/l bör föranleda misstanke om och utredning av maligna lymfom och KLL.
 • Fynd av annan M-komponent, där välgrundad misstanke inte föreligger, bör utredas vidare utifrån patientens behov (ej inom SVF).

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, trombocyter, SR
 • Natrium, kalium, calciumjon, albumin, kreatinin (eGFR)
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin eller fraktionerade proteiner i serum och S-FLC (fria lätta kedjor i serum)

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram myelom, Regionala cancercentrum i samverkan