Hitta på sidan

Matstrups- och magsäckscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det här standardiserade vårdförloppet gäller matstrups- och magsäckscancer.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Matstrupscancer är vanligare hos män, och i Sverige är adenokarcinom vanligare än skivepitelcancer. Även magsäckscancer förekommer oftare hos män och orsaken är främst adenocarcinom.

Orsaker

Orsaken till matstrups- och magsäckscancer är multifaktoriell. Risken ökar generellt med ålder och både miljöfaktorer samt genetiska faktorer har betydelse.

De flesta adenokarcinom i matstrupen uppstår i ett metaplastiskt omvandlat skivepitel i nedre delen av matstrupen, Barretts esofagus.

Långtidsprognosen är framför allt beroende av tumörstadium, men generellt sett är prognosen dålig då drygt 20 % av alla patienter lever 3 år efter diagnos.

Riskfaktorer

 • Skivepitelcancer i matstrupen – rökning, alkohol
 • Adenocarcinom i matstrupen – gastro-esofageal reflux, obesitas, rökning
 • Magsäckscancer – Helicobacter pylori

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

Symtom som ska föranleda misstanke:

 • nytillkomna sväljsvårigheter.

Symtom som kan föranleda misstanke:

 • järnbristanemi
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
 • bilddiagnostiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer.

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma är:

 • bröst- eller buksmärta
 • smärtsam sväljning (odynofagi)
 • reflux eller dyspepsi.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer
 • Eventuell tidigare gastroskopi och resultat av undersökning
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor
 • Buk- och lymfkörtelpalpation

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Patient med nytillkomna sväljsvårigheter ska remitteras till utredning med gastroskopi inom ramen för SVF utan andra föregående undersökningar.

Patient med symtom som kan föranleda misstanke, ska remitteras till utredning med gastroskopi inom ramen för SVF, om inte anamnes, status eller prover ger misstanke om annan diagnos.

Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter utredning med gastroskopi (endoskopiskt eller histopatologiskt fynd).

Fortsatt handläggning

Vid misstanke om blödning i nedre delen av magtarmkanalen, bör tjock- och ändtarmscancer övervägas.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg anemiprover.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, Regionala cancercentrum i samverkan