Hitta på sidan

Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter med maligna lymfom och KLL. Vid misstanke om lymfom eller KLL hos barn under 18 år bör närmaste barnonkologiska klinik kontaktas redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Om hälsotillståndet

Förekomst

I Sverige diagnostiseras varje år 2000 vuxna med lymfom och 500 med kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Orsaker

Lymfom innefattar ett 50-tal skilda sjukdomar med olika etiologi, sjukdomspresentationer, förlopp och prognos.

Etiologin till KLL är okänd. Sjukdomen är inte ärftlig men familjär anhopning förekommer. Majoriteten av patienterna diagnostiseras tidigt, 85 % är i ett icke behandlingskrävande skede vid diagnos.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning
 • Palpabel mjälte
 • Feber > 38 grader utan annan förklaring (som infektion)
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Uttalade nattsvettningar

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Infektioner
 • Tidigare autoimmun- eller tumörsjukdom
 • Hereditet för hematologisk eller autoimmun sjukdom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation – vid förstorade körtlar, eftersök eventuell annan orsak (sår, genomgången operation, infektion, vaccination)

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, gör en klinisk bedömning med anamnes och status samt ta laboratorieprover.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (utom vid förstorad körtel på huvud-halsområdet)
 • palpabel mjälte utan annan förklaring
 • lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 10⁹/L)
 • M-komponent IgM > 10 g/L
 • misstanke om lymfom vid bilddiagnostik eller biopsi i samband med annan utredning.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • Förstorad lymfkörtel på huvud-halsområdet utreds enligt huvud- och halscancer (utom vid samtidig lymfocytos).
 • Vid kvarvarande symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för SVF bör fortsatt utredning övervägas.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, differentialräkning, trombocyter

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information