Lungcancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller för alla patienter över 18 år.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Över 4 000 nya fall av lungcancer diagnostiseras varje år i Sverige.

Risken för lungcancer ökar med stigande ålder. De flesta som insjuknar är mellan 60 och 80 år med en medianålder kring 69 år. Lungcancer är ovanlig före 40 års ålder men enstaka fall i åldrarna 20–30 år förekommer.

Incidensen är högre hos kvinnor vid insjuknande < 70 år, därefter är den högre hos män. Prognosen vid lungcancer är generellt sämre än vid andra cancersjukdomar. 5-årsöverlevnaden är cirka 20 %, (17 % hos kvinnor och 24 % hos män).

Orsaker

Lungcancer delas in i två huvudgrupper:

 • småcellig lungcancer
 • icke småcellig lungcancer – utgörs av adenocarcinom, skivepitelcancer och storcellig lungcancer.

Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer (särskilt skivepitelcancer och småcellig lungcancer), men även aldrig-rökare kan få lungcancer (oftast adenocarcinom).

Riskfaktorer

 • Tobaksrökning – cirka 90 % av alla med lungcancer är eller har varit rökare och ungefär 10 % av storrökare får lungcancer
 • Yrkesexponering – asbest, klormetyleter, kadmium, nickel, krom, arsenik
 • Radon – även bostadsradon ger viss ökad risk, främst hos rökare
 • Hereditet – förstagradssläkting med lungcancer ger ökad risk
 • Hög ålder
 • Kvinnligt kön
 • Komorbiditet som KOL och lungfibros

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkomna luftvägssymtom, som hosta eller andnöd, med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare > 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta

Andra symtom

Symtom som kan vara tecken på spridning är:

 • regionala – sväljningssvårigheter, diafragmapares, Horners syndrom, svår smärta i ansikte, heshet
 • extrathorakala – CNS-symtom (som huvudvärk, kramper, förvirring), skelettsmärta i främst kotor och bäcken
 • paramaligna – smärtsam gynekomasti, neuropati, myopati, trombos
 • allmänna – trötthet, aptitlöshet, ofrivillig viktnedgång, nattliga svettningar, feber (38-38,5 grader), depression.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer, främst tobaksanamnes
 • Tidigare eller aktuell tumörsjukdom
 • Andra allvarliga sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor – asymmetriska andningsljud, lokaliserade ronki, ensidig dämpning
 • Hjärta
 • Lymfkörtlar – supraklavikulärt, hals, axiller
 • Buk

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

 • Vid symtom som ger misstanke rekommenderas omgående remiss till bilddiagnostik.
 • Remissen bör innehålla anamnes, frågeställning och kontaktuppgifter till inremitterande.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
 • metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • obstruktion av vena cava superior
 • recurrenspares.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Vid andra misstänkt allvarliga symtom eller fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke för lungcancer, bör fortsatt utredning övervägas.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg kontroll av blodstatus, inflammation, njurfunktion och leverfunktion.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram lungcancer, Regionala cancercentrum i samverkan