Livmoderkroppscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

C55-P
Malign tumör i livmodern

ICD-10-SE

Z85.4D
Malign tumör i uterus i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C54, C55)
C54.9
Ospecificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderkroppscancer gäller för vuxna patienter.

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Årligen insjuknar drygt 1 300 kvinnor i Sverige, med svagt ökande trend.
 • Den stigande incidensen är associerad med livsstilsfaktorer.
 • Medianåldern vid insjuknande är 69 år, mycket få kvinnor insjuknar före 50 års ålder.

Prognos

 • Den relativa femårsöverlevnaden är god, cirka 80 %. Den goda prognosen beror sannolikt på att sjukdomen upptäcks tidigt.

Riskfaktorer

 • Övervikt och fetma
 • Sen menopaus
 • Barnlöshet
 • Långvarig östrogenbehandling utan progesterontillägg
 • Långvarig behandling med tamoxifen vid bröstcancer
 • Patologiska tillstånd med hormonstörningar som polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)
 • Ärftlighet för livmoderkroppscancer före 50 års ålder och för kolorektalcancer (Lynch syndrom)

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Postmenopausal blödning (> 12 månader efter menopaus)
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna som inte svarar på sedvanlig behandling
 • Pyometra/hematometra 
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Anamnes

 • Postmenopausal blödning (> 12 månader efter menopaus)
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna som inte svarar på sedvanlig behandling
 • Pyometra/hematometra 
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid bilddiagnostiskt fynd talande för gynekologisk cancer (överraskningsfynd).

Vid välgrundad misstanke skicka omgående SVF-remiss.

Differentialdiagnoser

 • Dysfunktionella uterinblödningar
 • Endometriehyperplasi
 • Myom
 • Polyp 
 • Infektioner
 • Livmoderhalscancer
 • Trofoblasttumörer

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patientmedverkan och kommunikation

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2023-09-08
Godkänt av:
Nationella programområden cancersjukdomar

Hitta på sidan