Cancer utan känd primärtumör

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissrutiner vid SVF

 • Symtom och fynd som föranleder remissen samt vilka utredningar som gjorts
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt maligniteter)
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia eller metformin) och överkänslighet
 • Social situation, inklusive rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för cancer utan känd primärtumör hos patienter ≥ 18 år.

Om hälsotillståndet

Definition

Cancer utan känd primärtumör (CUP) definieras som en metastatisk cancer där primärtumören inte går att fastställa trots adekvat utredning.

Multipla metastaser är vanligast. CUP lokaliseras i 75 procent av alla fall under diafragman.

Prognosen är i regel dålig.

Förekomst

Cancer utan känd primärtumör (CUP) omfattar 1–2 procent av all malignitet. Medianåldern vid diagnos är 60–70 år.

Riskfaktorer

 • Rökning
 • Fetala organanlagsrester
 • Tidigare malignitet

Utredning

Symtom

Symtom som ger välgrundad misstanke

En eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören är okänd och där inga kliniska symtom eller fynd tyder på en organspecifik cancertyp.

Andra symtom

 • Skelettrelaterade symtom som smärtor och patologiska frakturer  
 • Allmänna symtom som trötthet, matleda och viktnedgång
 • Paramaligna symtom, till exempel hyperkalcemi
 • Lokala symtom från en metastas

Anamnes

 • Ärftlighet
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar (särskilt cancersjukdomar)
 • Alkohol- och tobaksanamnes
 • Kontraindikation mot MR eller DT med kontrast

Status

 • Allmäntillstånd 
 • Palpation av buk, lymfkörtlar (hals, supraklavikulärt, axiller), bröstkörtlar, testiklar, rektum, prostata
 • Hjärt- och lungstatus
 • Inspektion av munhåla och hud

Komplettera med status utifrån symtom.

Handläggning vid utredning

Handläggning vid välgrundad misstanke

Vid symtom och fynd som ger välgrundad misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF.

Innan remiss skickas beakta om patienten önskar, har nytta av och kan klara av utredning samt potentiell behandling. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram cancer med okänd primärtumör (CUP), Regionala cancercentrum i samverkan