Hitta på sidan

Buksarkom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia, metformin) samt överkänslighet
 • Kreatinin/eGFR, längd, vikt
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Vårdförloppet gäller för vuxna ≥ 18 år med:

 • intraabdominella sarkom, inklusive gastrointestinal stromacellstumör (GIST) och bukväggssarkom
 • retroperitoneala tumörer
 • gynekologiska sarkom.

Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF).

Om hälsotillståndet

Förekomst

I Sverige insjuknar cirka 300–400 patienter per år i mjukdelssarkom i retroperitoneum och buk (inklusive gynekologiska sarkom). Fördelningen mellan kön är lika.

Orsaker

Sarkom är en grupp av tumörer som utgår från bind- och stödjevävnad (mesenkymala tumörer). Buksarkom utgör cirka 20 % av alla sarkom.

Orsaken till sarkom är ofta okänd men tidigare strålbehandling kan bidra till utveckling av sarkom, liksom vissa ärftliga tillstånd.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Palpabel knöl i buken

Andra symtom

Symtomen kommer ofta sent i förloppet och kan vara exempelvis:

 • buksmärtor
 • tyngdkänsla i buk.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Andra cancerdiagnoser

Status

 • Allmäntillstånd – inklusive vikt, längd
 • Bukstatus

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke ska utredning med DT eller MR göras.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Hantera remissvar skyndsamt.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården då fynd vid bilddiagnostik, endoskopi eller cytologi ger misstanke om intraabdominella, retroperitoneala eller gynekologiska sarkom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

Vid fynd som inte uppfyller välgrundad misstanke, överväg fortsatt utredning.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kreatinin/eGFR

Differentialdiagnoser

 • Lipom
 • Leiomyom
 • Schwannom

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation