Bröstcancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet, till exempel känt mutationsbäraskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar eller startar SVF ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserat vårdförloppet gäller för bröstcancer.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Bröstcancer är den vanligaste maligna tumören hos kvinnor
 • I Sverige får fler än var tionde kvinna diagnosen under sitt liv
 • Incidensen ökar mest i åldrarna 50–69 år

Prognos

 • Överlevnaden blir allt bättre
 • 5-årsöverlevnaden är cirka 90 % och 10-årsöverlevnaden är drygt 80 %

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön
 • Hög ålder
 • Mutationer i BRCa1 och BRCa2 ökar risken kraftigt
 • Reproduktiva faktorer (föda få barn, hög ålder vid första barnets födelse, sen menopaus)
 • Hormonsubstitution i klimakteriet (HRT)
 • Övervikt (ökad risk för postmenopausal bröstcancer)
 • Alkohol
 • Hög brösttäthet och tidigare bröstsjukdomar 

Amning och fysisk aktivitet ger ett visst skydd.

Inget säkert samband finns mellan bröstcancer och kost, rökning eller mammografi. 

Utredning

Symtom

Symtom som ger välgrundad misstanke

Symtom som ger välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning. Välgrundad misstanke föreligger också efter samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med kompetens inom bröstcancervården:

 • malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet, utan annan uppenbar orsak
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • rnsidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinskalsliknande hud
 • bilddiagnostiskt fynd talande för bröstcancer
 • histopatologiskt fynd talande för bröstcancer.

*En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt. Med tanke på den låga incidensen av bröstcancer hos kvinnor under 30 års ålder bör man i denna bedömning särskilt väga in differentialdiagnoser.

Andra symtom

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med godartade knölar, hormonella förändringar i brösten eller ömhet i bröstmuskulaturen.

Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Hereditet för tumörsjukdomar och riskfaktorer
 • Menstruationsstatus, paritet och amning
 • Tidigare sjukdomar (särskilt bröst- eller äggstockscancer)
 • Läkemedel (särskilt hormonbehandling)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lokalstatus bröst
 • Palpation av lymfkörtlar

Handläggning vid utredning

Handläggning vid välgrundad misstanke

 • Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat har avtalats.
 • Säkerställ att patienten har förstått innehållet och betydelsen av informationen.

Fortsatt handläggning

Vid andra symtom bör patienten remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, dock inte inom ramen för SVF.

Behandling av återfall (recidiv)

Standardiserat vårdförlopp ska inkludera patienter som diagnostiseras bröstcancer för första gången, samt de som återinsjuknar efter att ha avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får återfall under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF, men SVF ska täcka nya primära tumörer.

Differentialdiagnoser

 • Fibroadenom
 • Cysta
 • Mjölkretention
 • Mastit
 • Lipom
 • Fettnekros

Uppföljning

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram bröstcancer, Regionala cancercentrum i samverkan