Hitta på sidan

Akut leukemi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Riktlinje och standardiserat vårdförlopp gäller för akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML) för patient > 18 år och för patient 16-18 år som vårdas på vuxenklinik.

Om hälsotillståndet

Förekomst

AML

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 350 vuxna personer med AML. 5-årsöverlevnaden är 50-60 % hos patienter < 50 år och avtar med stigande ålder.

ALL

Ungefär 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL. 5-årsöverlevnaden är cirka 70 % upp till 45 år och avtar med stigande ålder, men beror också på sjukdomens karaktär och riskfaktorer.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • Blåmärken eller blödningstendens
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (> 2 veckor)

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma vid akut leukemi är:

 • nattsvettningar
 • låggradig feber
 • värk och ömhet i skelettet.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan
 • Bukpalpation – förstorad mjälte eller lever
 • Lymfkörtelpalpation – förstorade lymfkörtlar

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Kontakta hematolog (eller motsvarande) omgående för akut bedömning vid:

 • påverkat allmäntillstånd
 • alarmerande provsvar.

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, gör en klinisk bedömning med anamnes och status samt ta laboratorieprover.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (exempelvis blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss och ta kontakt med mottagande enhet.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, differentialräkning, trombocyter
 • Vid blödningssymtom, ta även PK-INR, APTT

Differentialdiagnoser

 • Lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi
 • Infektioner som exempelvis mononukleos
 • Andra blodsjukdomar

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, Regionala cancercentrum i samverkan