Hitta på sidan

Äggstockscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Prov tagna (CA 125 och kreatinin)
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för primär cancer i äggstock, äggledare eller bukhinna men inte mesoteliom.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Varje år diagnostiseras 700 kvinnor med äggstockscancer i Sverige.
 • Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i äggstockscancer men det är mycket ovanligt före trettioårsåldern.
 • Äggstockscancer har högst mortalitet bland de gynekologiska maligna tumörerna.
 • I Sverige avlider ungefär 550 kvinnor per år i äggstockscancer.

Riskfaktorer

 • Ärftlighet (framförallt mutationer i BRCA1- och BRCA2-genen)
 • Hormonell substitution (östrogen)
 • Barnlöshet
 • Tidig menarche och sen menopaus
 • Endometrios

Skyddande faktorer

 • Barnfödslar och amning
 • Behandling med kombinerade p-piller
 • Tubarligation, salpingektomi och hysterektomi, såvida ingreppen skett på benign indikation.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung
 • bäcken- eller bukexpansivitet
 • ascites
 • pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Hereditet för cancer
 • Övriga riskfaktorer
 • Gynekologisk anamnes

Status

 • Allmäntillstånd 
 • Hjärta och lungor
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation
 • Rektalpalpation
 • Överväg gynekologisk undersökning

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, ta prover och skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (till exempel karcinos, ascites).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kreatinin (eGFR)
 • Tumörmarkör i serum: CA 125 (invänta ej svar)

Differentialdiagnoser

 • Benigna ovarialcystor
 • Endometrios
 • Abscess i bäcken eller adnex
 • Kolorektal cancer
 • Divertikulit
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Myom i livmodern
 • Urologisk tumör
 • Lymfom

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Nationellt vårdprogram äggstockscancer, epitelial, Regionala cancercentrum i samverkan