Hitta på sidan

Lungemboli

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Lungemboli innebär förekomst av trombos i en eller flera lungartärer.

Förekomst

Incidensen uppskattas vara mellan 25–100 per 100 000 invånare och år och ökar med stigande ålder.

Orsaker

Provocerad förekomst föreligger i cirka 60 procent av fallen, resten är spontana och utan uppenbar orsak. Embolisering kan ske från tromboser i djupa vener i bäckenet, nedre eller övre extremiteterna, samt från höger förmak.

Riskfaktorer

För att utveckla trombos krävs ofta en kombination av två eller tre av följande komponenter ur Virchows triad – hyperkoagulation, kärlskada och/eller venstas.

Hyperkoagulation

 • Tidigare venös tromboembolism  
 • Ålder, fetma  
 • Koagulationsrubbning  
 • Malignitet  
 • Östrogen – p-piller, hormonbehandling vid menopaus, graviditet  
 • Autoimmun sjukdom, inflammatorisk systemsjukdom
 • Hjärtsvikt och KOL  
 • Infektion
 • Nefrotiskt syndrom  
 • Rökning

Kärlskada

 • Operation, trauma, blödning
 • Central venkateter

Venstas

 • Immobilisering – bentrauma, gipsat ben, benpares

Utredning

Symtom

 • Akut dyspné  
 • Takypné  
 • Takykardi  
 • Bröstsmärta och andningsrelaterad smärta
 • Torrhosta  
 • Hemoptys   
 • Hemodynamisk påverkan, synkope

Anamnes

 • Aktuella symtom  
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd  
 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck 
 • EKG 
 • Syresaturation i både vila och aktivitet

Handläggning vid utredning

Vid allmänpåverkan eller kliniskt sannolik lungemboli rekommenderas akut handläggning inom specialiserad vård. Överväg akuttransport och ge akutbehandling.

Vid opåverkad patient kan den kliniska sannolikheten för lungemboli värderas med hjälp av Wells score.

Wells score

Observera att Wells diagnostikstöd inte är utvärderat för patient under graviditet eller behandling med p-piller eller östrogen.

Symtom eller fynd Poäng
Kliniska symtom/tecken på DVT 1
Alternativ diagnos mindre sannolik än lungemboli 1
Puls > 100 1
Immobilisering > 3 dagar eller kirurgi senaste 4 veckorna 1
Tidigare djup ventrombos 1
Hemoptys 1
Malign sjukdom 1
 • 0–1 poäng: kliniskt osannolik lungemboli 
 • ≥ 2 poäng: kliniskt sannolik lungemboli

Vid kliniskt osannolik lungemboli rekommenderas utredning med D-dimer om symtomen pågått i mindre än en vecka.

En negativ D-dimer hos patient utan andra komplicerande sjukdomar eller graviditet utesluter med hög sannolikhet behandlingskrävande lungemboli.

Differentialdiagnoser

 • Hjärtsvikt  
 • Pneumothorax  
 • Pneumoni, pleurit, bronkit  
 • Astma, KOL  
 • Perikardit, hjärtinfarkt, aortadissektion  
 • Blödning, sepsis, hjärttamponad  
 • Smärta interkostalmuskulaturen

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge akutbehandling i väntan på ambulans

Akutbehandling

 • Säkerställ fri luftväg och adekvat andning. 
 • Följ vitalparametrar. 
 • Ge syrgas. 
 • Sätt perifer venkateter.

Uppföljning

Vid kvarstående andningsrelaterade besvär efter utläkt lungemboli kan patienten hänvisas till fysioterapeut för genomgång av andningstekniker.

Komplikationer

Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (tidigare kallat kronisk lungembolisering) kan utvecklas om rekanaliseringen efter en akut lungemboli blir ofullständig. Det sker hos 1–3,8 procent.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Blodpropp i lungan, 1177