Hitta på sidan

Djup ventrombos

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Djup ventrombos (DVT) innebär en trombos i de stora djupt liggande venerna i en extremitet.

Förekomst

Mellan 60–200 per 100 000 invånare och år uppskattas insjukna i DVT.

Riskfaktorer

För att utveckla trombos krävs ofta en kombination av två eller tre av följande komponenter ur Virchows triad – hyperkoagulation, kärlskada och/eller venstas.

Hyperkoagulation

 • Tidigare venös tromboembolism 
 • Ålder, fetma 
 • Koagulationsrubbning 
 • Malignitet 
 • Östrogen – p-piller, hormonbehandling vid menopaus, graviditet 
 • Autoimmun sjukdom, inflammatorisk systemsjukdom
 • Hjärtsvikt och KOL 
 • Infektion
 • Nefrotiskt syndrom 
 • Rökning

Kärlskada

 • Operation, trauma, blödning
 • Central venkateter

Venstas

 • Immobilisering – bentrauma, gipsat ben, benpares

Utredning

Symtom

 • Smärta och ömhet
 • Nedsatt funktion

Anamnes

 • Aktuella symtom, inklusive andningsbesvär
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor
 • Lokalstatus ben

Vanliga fynd är:

 • svullnad, konsistensökning, ökat vadomfång, ödem
 • värmeökning, rodnad
 • ökad venteckning
 • palpationsömhet.

Handläggning vid utredning

Den kliniska sannolikheten för DVT kan värderas med hjälp av Wells score.

Wells score

Observera att Wells diagnostikstöd inte är utvärderat för patient under graviditet eller behandling med p-piller eller östrogen.

Symtom eller fynd Poäng
Aktuell malignitet (behandlad senaste halvåret eller palliation) 1
Benpares eller nyligen gipsat ben 1
Immobilisering ≥ 3 dygn eller stor kirurgi senaste 12 veckorna 1
Lokaliserad ömhet längs kärlsträngen 1
Ensidig helbenssvullnad 1
Vadsvullnad (≥ 3 cm skillnad i omfång) 1
Ensidigt pittingödem 1
Dilaterade vener (ensidigt, ej enbart varicer) 1
Tidigare DVT 1
Annan diagnos än DVT minst lika trolig -2
 • 0–1 poäng: DVT osannolik
 • ≥ 2 poäng: DVT sannolik

Om DVT är osannolik rekommenderas utredning med D-dimer om symtomen pågått i mindre än en vecka.

En negativ D-dimer hos patient utan andra komplicerande sjukdomar eller graviditet utesluter med hög sannolikhet behandlingskrävande DVT.

Om DVT är sannolik rekommenderas omgående utredning med bilddiagnostik.

Provtagningar

Laboratorieprover

Inför behandling rekommenderas kontroll av blod- och koagulationsstatus, njurfunktion och inflammation.

Differentialdiagnoser

 • Posttrombotiskt syndrom
 • Varicer, venös insufficiens, tromboflebit
 • Kontusion, blödning, muskelruptur, hälseneruptur, fraktur
 • Bakercysta, artrit, synovit
 • Erysipelas
 • Neuropati
 • Lymfödem
 • Arteriell insufficiens
 • Hjärtsvikt

Uppföljning

Vid konstaterad DVT bör följande faktorer beaktas:

 • behov av utredning av bakomliggande orsak, exempelvis koagulationssjukdom
 • kompressionsstrumpa
 • behandlingstid.

Komplikationer

 • Lungemboli
 • Posttrombotiskt syndrom

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Blodpropp i benet, 1177