Videomöten i vården med barn och ungdomar

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Bakgrund

Definitioner

Det här kunskapsstödet avser digitala vårdmöten via video där vårdpersonal och barn eller ungdomar upp till 18 års ålder deltar.

Syfte

Kunskapsstödets syfte är att stödja vårdpersonal genom att ge rekommendationer i att skapa patientsäkra och individuellt anpassade videomöten med barn och ungdomar. Kunskapsstödet ska också ge stöd kring hur integritet och delaktighet kan garanteras för att beakta barnets bästa.

Ställningstaganden

Bedömning

Vilka vårdmöten passar att genomföras via video?

Vårdmöte via video bär med sig stora möjligheter för hälso- och sjukvården. Videomöte kan vara ett tidsbesparande alternativ för barnet, särskilt för de som av medicinska eller andra skäl har svårt att ta sig till fysiska vårdinrättningar, alternativt har många pågående vårdkontakter. Videomöte ger barnet möjlighet att befinna sig i sin egen kända miljö vilket kan skapa en trygghet vilket även kan gynna barnets självständighet och möjlighet till delaktighet. Det kan också ge vårdpersonal kunskap och inblick i hemmiljön. Videomöte kan även underlätta för flera parter att delta, exempelvis båda vårdnadshavarna, representanter från förskola, skola eller socialtjänst. Genom att välja ett videomöte möjliggörs för deltagarna att kunna se varandra och visa material/visuellt stöd och således öka förståeligheten. Exempel:

 • Barnet demonstrerar hur ett träningsprogram utförs eller annan typ av egenvård i sin hemmiljö.
 • Barnet visar upp exempelvis hudutslag.
 • Barnet eller vårdnadshavare visar anpassningar som är gjorda i hemmet.
Figur 1: Beslutsstöd.

Förutsättningar hos barnet

Vårdpersonalen behöver beakta huruvida barnet har förmåga och förutsättningar att kunna medverka i sin vård på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Observera att förmågan kan variera över tid.

 • Har barnet förmåga till riktad uppmärksamhet?
 • Har barnet de kognitiva resurser som krävs för att förstå och tolka vårdpersonal via skärm? 
 • Fungerar barnets kommunikationssätt för ett videomöte? Olika hjälpmedel för kommunikation kan fungera olika bra via skärm och ljudupptagning.
 • Har barnet begränsad följsamhet och är i behov av fysisk vägledning för att kunna medverka?
 • Har barnet någon funktionsnedsättning som kan påverka förmågan att delta i ett videomöte?

Andra överväganden

 • Har barnet fått anpassad information om videomötet och möjlighet att påverka mötesformen. Vilken mötesform föredrar barnet?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare fått information om vårdnadshavare ska delta i mötet?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare tillgång till smartphone/platta/dator?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare internetuppkoppling?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare möjlighet till att identifiera sig?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare fått information om i vilken plattform mötet sker i? Behöver app laddas ner?
 • Har barnet och/eller vårdnadshavare möjlighet att delta i mötet på en avskild plats?

Ställningstaganden behöver också göras gentemot barnets vårdnadshavare när de deltar på gemensamma videomöten, för att säkerställa att de kan förmedla och ta emot information om barnets vård på ett korrekt sätt.

Vilka vårdmöten kan vara olämpliga att genomföra via video?

Det är vårdpersonalens ansvar att bedöma om ett videomöte är lämpligt, i det fall de finns professionsspecifika eller verksamhetsspecifika riktlinjer måste dessa beaktas. Det finns vissa vårdmöten som generellt är mindre lämpliga att genomföra via video:

 • Vårdmöten som innehåller samtal om våldsutsatthet.
 • Bedömningar av barn med akuta symtom.
 • Där barnet riskerar att inte bli delaktigt eller komma till tals.
 • Förstagångsbesök, ett fysiskt besök kan främja kontaktskapandet med barn och/eller vårdnadshavare.
 • Bedömningar och behandlingar som kräver fysisk undersökning.

Genomförande

Handläggning för genomförande

Lokala riktlinjer bör finnas för vilka lokaler och system/plattformar som får användas för videomöte, till exempel om vårdpersonal får delta från sina egna hem och hur sekretessen då ska upprätthållas. Vid tolkbehov ta reda på hur det hanteras i ett videomöte.

Barnet bör, som inför alla vårdmöten, få en åldersanpassad kallelse med information om videomötet och hur det kommer gå till.

Förberedelser inför det digitala mötet

Förberedelse för vårdpersonal

Under mötets gång

 • Säkerställ att deltagarna ser och hör dig bra.
 • Vid mötets början presentera dig och säkerställ barnets/deltagares identitet.
 • Titta in i kameran för att ge ögonkontakt och inte på skärmen när du presenterar dig. Växla därefter mellan att titta in i kameran och skärmen under mötet för att inte upplevas "stirrig". Var medveten om att en del barn har svårt med ögonkontakt även i videomöten.
 • Informera om att du sitter i ett enskilt rum och ingen annan hör dig. Efterhör om barnet och vårdnadshavaren sitter avskilt eller på ett sätt så att sekretessen kan upprätthållas.
 • När barnet ska vara delaktigt i mötet se till att barnet hamnar i fokus, exempelvis sätt barnet mellan vårdnadshavare.
 • Kom överens med barnet och/eller vårdnadshavare vad ni gör om tekniska problem i mötet uppstår, säkerställ att du som vårdpersonal har ett aktuellt telefonnummer.
 • Sätt agendan för mötet samt tidsram.
 • Var medveten om ditt kroppsspråk, exempelvis att byta kroppsställning många gånger kan upplevas nonchalant.
 • Det är svårare att använda och läsa av kroppsspråk i videomöten, därför är det ännu viktigare att vara tydlig i det verbala språket.
Hur säkerställer vi det privata samtalet för barnet? 

Barn bör få möjlighet att prata själva med sin vårdpersonal, även vid videomöten. Vilken ålder det passar från varierar beroende på mognad. 

 • Be vårdnadshavare lämna rummet/mötet alternativt att vårdnadshavare flyttas till ett digitalt väntrum om det finns.
 • Bedöm om det känns som en trygg och säker miljö för barnet att fortsätta videomötet i. Förslag på frågor:
  • Lyssnar någon annan?
  • Är någon i närheten?
  • Har du hörlurar att använda?
  • Var sitter du (i vilket rum i huset)?
 • Var uppmärksam på om barnet flackar med blicken och tappar fokus vilket kan vara ett tecken på att barnet inte är ensamt i rummet.
 • Om du under mötets gång upplever att mötet ej kan slutföras på ett sätt som säkerställer barnets rätt till integritet och sekretess bör mötet avslutas.

Avsluta mötet

Sammanfatta mötet och säkerställ att barnet och/eller vårdnadshavare har uppfattat det ni pratat om, exempelvis genom att be barnet återberätta vad ni kommit överens om.

Utvärdera videomötet, både innehåll och tekniska aspekter, hur vill barnet och/eller vårdnadshavare träffas nästa gång?

Relaterad information

Kompletterande underlag

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 4 juli 2023]

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 4 juli 2023]

Patientlag (2014:821) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 4 juli 2023]

Föräldrabalk (1949:381) [Internet]. Stockholm: Justitiedepartementet [citerad 4 juli 2023]

Inera. Åldersgränser i 1177- tjänster Utredningsrapport och barnkonsekvensanalys [Internet]. Utgivningsort okänd: Inera; 2022. [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: inera.se/utveckling/rapporter-och-resultat/2022/nya-aldersgranser

Södra Älvsborgs Sjukhus. Digitala vårdmöten – generella riktlinjer, SÄS [Internet]. Utgivningsort okänd: Västra Götalands Regionen; 2022. [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9642-738863596-73/surrogate/Digitala%20v%c3%a5rdm%c3%b6ten%20%e2%80%93%20generella%20riktlinjer%2c%20S%c3%84S.pdf

Västra Götalands Regionen. Prövning och analys av barnets bästa gällande digitala vårdmöten [Internet]. Utgivningsort okänd: Västra Götalands Regionen; 2020. [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS5006-519590699-268/SURROGATE/Pr%C3%B6vning%20och%20analys%20barnets%20b%C3%A4sta%20digitala%20v%C3%A5rdm%C3%B6ten%20VGR.pdf

Region Skåne. Om videobesök med barnpatient [Internet]. Utgivningsort okänd: Region Skåne; 2020. [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lokala-riktlinjer/barnmedicin-sus---fillistning/om-videobesok-med-barnpatient.pdf

Rädda Barnen. Barnfattigdom i Sverige [Internet]. Utgivningsort okänd: Rädda barnen; 2021 [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Barnfattigdom-i-Sverige-211206UPDATED.pdf/

 1. Region Skåne. Om videobesök med barnpatient [Internet]. Utgivningsort okänd: Region Skåne; 2020. [citerad 16 juni 2023]. Hämtad från: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lokala-riktlinjer/barnmedicin-sus---fillistning/om-videobesok-med-barnpatient.pdf