Tillväxtrubbningar hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation ger vägledning i bedömning och utredning av avvikelser i längd och vikt på tillväxtkurvan hos barn. Vid obesitas hos barn hänvisas till separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Gränsvärden för barnhälsovård

Vid följande avvikelser i tillväxttempo eller position på tillväxtkurvan bör BHV-sjuksköterska konsultera läkare:

 1. barn < 1 år som avviker > 1 SDS (standard deviation score) på 3 månader
 2. barn 1–2 år som avviker > 1 SDS på 6 månader
 3. barn > 2 år som avviker > 1 SDS/år
 4. barn som växer med en längdposition under -2,0 SDS
 5. barn som växer med en längdposition > 1,5 SDS över eller under medelföräldralängd.

Definition

Normal tillväxt

 • Neonatal viktnedgång – en minskning på i medeltal 6 % (max 8 %) är normalt de första dagarna, de flesta är ikapp efter 14 dagar.
 • Tidig tillväxtpuckel – normalt sker en viktspurt de första 3–4 levnadsmånaderna, ofta med en viss avplaning under det andra halvåret (förekommer lika ofta hos icke-ammande).
 • Vid 2 års ålder har de flesta barn hittat sin kanal på tillväxtkurvan, som de sedan följer.
 • Den svenska tillväxtkurvan skiljer sig något från WHO:s, som används som standard i många länder.

Medelföräldralängd

Om föräldralängder läggs till i tillväxtkurvan räknas medelföräldralängden ut automatiskt. Den kan annars räknas ut enligt följande:

 • pojkar – (mammas + pappas längd i cm + 13 cm)/2
 • flickor – (mammas + pappas längd i cm – 13 cm)/2.

Normal pubertet

 • Pojkar – pubertetsstart vid 9–14 års ålder vid testikelvolym ≥ 4 ml (Tanner G2).
 • Flickor – pubertetsstart vid 8–13 års ålder med bröstutveckling (Tanner B2), medelålder för menarche är 13 år.

Orsaker

Kortvuxenhet

Exempel på orsaker till att barn följer sin tillväxtkurva men är kortvuxna:

 • familjär kortvuxenhet – vanligaste orsaken
 • svår sjukdom tidigt i livet
 • prematuritet
 • syndrom – Turners, Noonans eller Downs syndrom
 • skelettdysplasi – ger avvikande kroppsproportioner (korta ben och armar i förhållande till bålen).

Minskad tillväxthastighet

Exempel på orsaker till att barn tappar i position i längd eller vikt efter att tidigare ha följt sin tillväxtkurva:

 • kost – otillräckligt födointag, vegankost, selektivt ätande, ideologiska skäl, ätstörning eller rädsla för allergier
 • extrem fysisk aktivitet
 • sjukdom – celiaki, IBD, hjärtsjukdom, njursvikt, leversjukdomar, cystisk fibros, upprepade infektioner, grav D-vitaminbrist
 • hormonbrist – hypotyreos, brist på tillväxthormon eller könshormon
 • hormonöverskott – kortisonbehandling, Cushings syndrom (sällsynt)
 • försenad pubertet – ingen egentlig minskning, barnet växer vidare på den prepubertala kurvan
 • psykosociala faktorer – viktigt att beakta exempelvis bristande anknytning, missbruk eller psykisk ohälsa hos förälder, vårdnadstvister, våld och övergrepp, omsorgssvikt.

Tillväxtökning

Exempel på orsaker till att barn ligger högt eller ökar i position efter att tidigare ha följt sin tillväxtkurva:

 • övervikt (ISO-BMI 25–29) eller obesitas (ISO-BMI ≥ 30) – ger samtidig längdtillväxt
 • familjär långvuxenhet
 • tidig pubertet – tillväxtspurten kommer tidigare.
 • hypertyreos
 • syndrom – exempelvis Klinefelters eller Marfans
 • hypofys- eller binjurebarkstumör – kan ge gigantism (extremt sällsynt).

Utredning

Anamnes

Ta anamnes enligt följande:

 • symtom på bakomliggande sjukdom – bukbesvär, huvudvärk, återkommande infektioner
 • andra sjukdomar
 • kostanamnes – amning, ersättning, välling, frukost, skolmat, speciell diet
 • fysisk aktivitet – träning, stillasittande
 • psykosocial problematik
 • pubertet – tidig, sen eller avstannad, förälders och syskons pubertetsstart och tillväxttempo
 • hereditet – lång- eller kortvuxenhet
 • metabol sjukdom – som hypertoni, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)
 • läkemedelsbehandling
 • graviditet och förlossning.

Status

Ta status enligt följande:

 • vikt och längd, beräkning av iso-BMI
 • dysmorfa drag, onormala kroppsproportioner
 • pubertetsbedömning (använd Tannerskalan)
 • mun och svalg
 • allmänt status – hjärta, lungor, buk.

Handläggning vid utredning

Bedömning av tillväxtkurva

 • Bedöm barnets tillväxt i förhållande till ålder, medelföräldralängd och pubertetsutveckling.
 • Jämför längd- och viktkurva och bedöm vilken avvikelse som kom först.
 • Bedöm om barnet följer sin egen längd- och viktkurva.

Tolkning av tillväxtavvikelser

 • Vid oregelbundna perioder med viktstagnation eller vikttapp – misstänk psykosocial problematik, omsorgssvikt eller ätstörning.
 • Vid snabba oväntade avvikelser – uteslut felregistrering eller felmätning.
 • Vid bröstutveckling sedan 1 år utan tillväxtspurt – misstänkt avvikelse.

Provtagningar

Överväg prover för att hitta eventuell bakomliggande orsak, exempelvis:

 • TSH, transglutaminasantikroppar och urinsticka
 • ytterligare prover utifrån anamnes och status.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån diagnos, i de flesta fall via specialiserad vård.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Så växer barn, 1177

Relaterad information