Röda hund

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Röda hund (rubella) räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men är idag sällsynt i Sverige då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 (för flickor sedan 1974). Första dosen ges vid 18 månaders ålder. Det är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländer med låg vaccinationstäckning.

Orsaker

Röda hund sprids som droppsmitta från luftvägarna och orsakas av rubellavirus. Inkubationstiden är vanligen 2–3 veckor.

Utredning

Symtom

Symtomen är ofta mycket lindriga, ibland inga alls:

 • övre luftvägssymtom – vanligt vid debut
 • hudutslag – börjar i ansikte och sprider sig till bål och armar/ben
 • klåda – förekommer ibland
 • lindrig artrit eller artralgi – förekommer särskilt hos kvinnor, kan kvarstå i flera månader.

Anamnes

Ta anamnes avseende

 • utlandsvistelse
 • kända fall i omgivningen
 • vaccinationsstatus samt ovaccinerade i omgivningen
 • graviditet eller gravid i omgivningen.

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd
 • lymfkörtlar – ömmande körtlar bakom öronen, i nacken eller på halsen
 • hud – rodnat småfläckigt utslag som inte flyter samman.

Handläggning vid utredning

Handlägg enligt följande:

 • Misstänkta fall ska verifieras med provtagning då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag, kontakta specialiserad vård eller smittskydd.
 • Immunitetstestning som screening bör erbjudas vid graviditet.
 • Att säkerställa diagnosen är extra viktigt under graviditet eftersom rubellavirus i tidig graviditet kan orsaka missfall eller svåra missbildningar.

Differentialdiagnoser

Här följer exempel på differentialdiagnoser:

 • viroser – exempelvis mässling, parvovirus, adenovirus, enterovirus, Ockelbosjukan
 • scharlakansfeber
 • allergi
 • läkemedelsreaktion.

Behandling

Handläggning vid behandling

Handlägg enligt följande vid behandling:

 • Botande behandling saknas.
 • Symtomlindring med analgetika kan behövas.
 • Anmälan till SmiNet ska göras, röda hund är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Förebyggande åtgärder

MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet består av levande försvagat virus och är mycket effektivt mot rubella.

Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination. Vid osäker immunitet under graviditet bör kvinnan erbjudas vaccination postpartum.

Komplikationer

Kongenitalt rubellasyndrom är ett tillstånd som kan drabba barn som smittats under tidig graviditet. Dessa barn löper risk att utveckla flertalet missbildningar, framför allt på hjärna, hjärta, ögon och öron samt bestående svår hörselnedsättning.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Sjukdomsinformation om röda hund, Folkhälsomyndigheten

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2023-06-19
Godkänt av:
Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa