Hitta på sidan

Hyperglykemi hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Denna rekommendation handlar om akut omhändertagande av barn med hyperglykemi samt barn med känd diabetes med diabetesketoacidos.

Orsaker

Hyperglykemi hos barn innebär alltid misstänkt diabetes och ska handläggas akut. Diabetesketoacidos (DKA) är ett mycket allvarligt akut tillstånd orsakad av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer är:

 • nydebuterad diabetes – ungefär 1/3 debuterar med ketoacidos
 • känd diabetes – infektion, otillräcklig insulinbehandling (havererad insulinpump, missade insulindoser, högt sockerintag), kortisonbehandling, alkohol.

Utredning

Symtom

Symtomen kan variera utifrån grad av hyperglykemi och ketoacidos:

 • allmänpåverkan, konfusion, trötthet
 • törst, polyuri
 • viktnedgång                  
 • buksmärta, illamående, kräkningar
 • hyperventilation, acetondoft.

Misstänk alltid diabetesketoacidos vid buksmärta eller kräkningar hos barn med känd diabetes.

Anamnes

Ta anamnes enligt följande:

 • aktuella symtom, debut och duration
 • aktuella sjukdomar och läkemedel.

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd – inklusive hydreringsgrad
 • hjärta – puls, blodtryck
 • lungor – andningsfrekvens
 • bukpalpation.

Handläggning vid utredning

Vid hyperglykemi eller diabetesketoacidos ska akuta laboratorieprover kontrolleras.

Akut handläggning

Akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas vid någon av följande:

 • faste-glukos ≥ 7 mmol/L.
 • icke-fastande glukos ≥ 10 mmol/L, särskilt vid glukosuri
 • blodketoner > 0,5 mmol/L (larma ambulans om ≥ 3 mmol/L).

Vid icke-fastande glukos 7–10 mmol/L hos barn som nyss har ätit rekommenderas nytt faste-glukos inom ett dygn.

Provtagningar

Vid hyperglykemi eller misstänkt diabetesketoacidos rekommenderas följande:

 • P-glukos
 • blodketoner (barn med känd diabetes har oftast egen mätare)
 • u-sticka.

Observera att diabetesketoacidos i enstaka fall kan föreligga trots normalt glukos (icke-fastande upp till 10 mmol/L). Var därför frikostig med blodketoner. Urinketoner räcker inte då dessa kan vara falskt negativa.

Behandling

Handläggning vid behandling

Kontakta alltid specialiserad vård för akut handläggning vid misstänkt nydebuterad diabetes eller känd diabetes med ketoacidos.

Larma ambulans vid:

 • allmänpåverkan
 • blodketoner ≥ 3 mmol/L.

Vid allmänpåverkan:

 • följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck
 • överväg vätska intravenöst efter ordination av specialiserad vård
 • observera – ge inte insulin på vårdcentral till barn med nyupptäckt diabetes.

Applicera gärna lokalbedövande plåster vid behov inför transport.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Ketoacidos vid diabetes, 1177

Relaterad information