Hitta på sidan

Anemi hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Blodbrist, anemi, är ett symtom med principiellt olika bakomliggande orsaker:

 • Minskad produktion av röda blodkroppar – brist på hemoglobinkomponenter (järn, vitamin B12, folat), defekt syntes av hemoglobin (hemoglobinopati), hämning av benmärgen eller primär benmärgssjukdom.
 • Förkortad överlevnad av röda blodkroppar – hemolys.
 • Ökad förlust av röda blodkroppar – blödning.

Nedan följer exempel på orsaker till anemi.

Järnbrist

 • Minskat intag eller upptag – helamning efter 6 månaders ålder, ensidig/selektiv eller vegetarisk/vegansk kost, ätstörning, högt mjölkintag, celiaki.
 • Ökad förlust – blödning från slemhinna, riklig menstruation, Meckels divertikel, trauma.

Vitamin B12- och folatbrist

 • Lågt intag – ofta tonåringar, veganer.
 • Minskat upptag – celiaki, läkemedel som antiepileptika.

Andra orsaker

 • Talassemi – ärftlig sjukdom med defekt gen för bildning av hemoglobin.
 • Hemolytisk anemi – nedbrytning av erytrocyter av olika orsaker.
 • Benmärgssjukdom – akut leukemi, aplastisk anemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS), Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi.
 • Sekundäranemi – exempelvis kronisk inflammation, njursvikt, hypotyreos.

Utredning

Symtom

Symtom som kan förekomma är

 • trötthet, nedsatt ork, irritabilitet
 • blekhet
 • yrsel
 • nedsatt aptit
 • andfåddhet, hjärtklappning
 • huvudvärk, kognitiv påverkan (koncentrationssvårigheter).

Anamnes

Ta anamnes avseende

 • symtom på bakomliggande orsak – hematom, viktnedgång, nattsvettningar, låggradig feber
 • kost – ensidig kost, stort mjölkintag, enbart amning hos barn > 6 månader
 • återkommande eller långdragna infektioner
 • utlandsresor – exempelvis malariaområde
 • blödningstendens – näsblödning, blod i avföring eller urin, rikliga menstruationer
 • andra sjukdomar, prematuritet
 • läkemedel – särskilt NSAID, antiepileptika
 • ärftlighet – sfärocytos eller annan hereditär anemi, talassemi, Oslers sjukdom.

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd
 • hjärta – blåsljud, takykardi
 • blodtryck
 • buk – mjältförstoring
 • ytliga lymfkörtlar
 • hud – blekhet, hematom, ikterus
 • längd, vikt.

Handläggning vid utredning

Gör en klinisk bedömning och kontrollera basala laboratorieprover. Utifrån MCV kan följande misstänkas:

 • Vid lågt MCV – järnbrist, talassemi.
 • Vid normalt MCV – hemolytisk anemi, benmärgssjukdom (som leukemi, aplastisk anemi) eller sekundäranemi. Samtidig järn- och vitamin B12-brist.
 • Vid högt MCV – vitamin B12- eller folatbrist, hemolytisk anemi eller benmärgssjukdom (som Myelodysplastiskt syndrom, Diamond-Blackfans anemi, Fanconis anemi).

Tonåringar med riklig menstruation eller ensidig kost med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan i de flesta fall handläggas i primärvården. Diagnosen vid järnbrist kan bekräftas med provbehandling och uppföljning med Hb efter 1 månad.

Vid misstanke om annan anemi hos barn rekommenderas vidare utredning inom specialiserad vård.

Provtagningar

Exempel på prover:

 • Basala prover – Hb, MCV, leukocyter, trombocyter, CRP.
 • Överväg – MCH, erytrocyter, retikulocyter, differentialräkning, ferritin, järn, TIBC, transferrin, kobalamin, folat.
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstanke – exempelvis bilirubin, LD, kreatinin, transglutaminasantikroppar och kalprotektin.

Tolkning av provsvar:

 • Järnbrist – lågt MCV, järn, ferritin (ferritin kan vara förhöjt vid samtidig inflammation). Högt TIBC.
 • Vitamin B12- och folatbrist – högt MCV. Lågt kobalamin, folat.
 • Talassemi – lågt MCV och MCH. Höga erytrocyter. Normalt ferritin.
 • Hemolytisk anemi – normalt till högt MCV. Höga retikulocyter, högt bilirubin, LD.

Behandling

Handläggning vid behandling

Tonåringar med brist på järn, vitamin B12 eller folat kan ofta behandlas i primärvården. Behandlingen består av kostråd, läkemedel och vid behov dietistkontakt.

Tonåringar med riklig menstruation rekommenderas även kontakt med barnmorska eller gynekolog.

Kostråd

Exempel på kost som kan rekommenderas utifrån brist:

 • Järn – lever, blodpudding, kött, ägg, skaldjur, tofu, spenat, baljväxter, nötter och fröer.
 • Vitamin B12 – kött och mjölk.
 • Folat – gröna bladgrönsaker, kål och baljväxter.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Ordinera vid järnbrist:

 • Peroralt järn 1 gång dagligen i 3–6 månader (remiss vid behov av intravenös behandling).
 • Uppföljning med Hb efter 1 månad (riktvärde ökning med 10 g/L) och med Hb + ferritin efter 3 månaders behandling. Fortsatt uppföljning därefter utifrån behov.

Ordinera vid vitamin B12- och folatbristanemi:

 • Peroral behandling med kobalamin och/eller folsyra vid behov.

Relaterad information