Allergisk rinokonjunktivit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Initial utredning och diagnos

Specialistvård

 • Svåra symtom som ej svarar på adekvat behandling (po antihistamin, ögondroppar med antihistamin/kromoglikat, nässpray med kortison/antihistamin) och ev po kortisonkur 
 • Misstanke om komplikation eller för differentialdiagnostik 
 • Utvidgad utredning exempelvis behov av fiberskopi (ÖNH), AIT (lungkliniken/barnkliniken), pricktest (hud/barnkliniken), ögon (ögonkliniken)
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remiss till specialistvård är aktuellt vid:

 • Oklar diagnos eller differentialdiagnostiska problem 
 • Otillfredsställande behandlingseffekt trots adekvat behandling 
 • Svåra symtom av specifikt IgE-allergen där AIT-behandling kan vara aktuellt

Remissinnehåll

Remiss från primärvård till specialistvård:

 • Behov av allergiutredning/pricktest/AIT barn – överväg remiss barnkliniken 
 • Övervägande rinitbesvär där annan genes än allergi övervägs – remiss ÖNH 
 • Uttalade ögonsymtom som ej svarat på behandling – remiss ögon 
 • Tydligt behov av pricktest – remiss hudklinken
 • Tydlig frågeställning 
 • Anamnes: yrke, atopi, ev gjord allergiutredning, tobaksvanor, aktuella symtom, komorbiditet, medicinering 
 • Somatiskt status med fokus på ögon, näsa, svalg, lungor och hud 
 • Aktuell behandling

Remiss från specialistvård till primärvård:

 • Beskrivning av patientens tillstånd 
 • Skäl till medicinjustering & aktuell medicinering 
 • Rekommenderad uppföljning 
 • Råd om handläggning vid försämringar
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Allergisk rinokonjunktivit (rinit och konjunktivit) är en vanlig form av allergi som ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad och som kan ha en negativ påverkan på livskvaliteten.

Förekomst

 • Allergisk rinokonjunktivit debuterar oftast före 30 års ålder.
 • Prevalensen beräknas till cirka 20-30 % av alla barn och vuxna.
 • Incidensen tycks öka i västvärlden.

Orsaker

De vanligaste allergenerna är pollen, pälsdjur och kvalster.

Riskfaktorer

 • Atopisk hereditet
 • Rökning eller exponering för tobaksrök

Samsjuklighet

 • Astma
 • Atopiskt eksem
 • Oralt allergisyndrom (OAS) – korsreaktion med frukter, grönsaker eller nötter som ger klåda i mun och svalg vid känd pollenallergi

Utredning

Symtom

 • Allmänna – trötthet, sömnstörning
 • Ögon – klåda, rodnad, ökat tårflöde i båda ögonen
 • Näsa – stickningar, klåda, nysningar, klar sekretion och nästäppa

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Exponering för luftvägsallergen i bostad, skola, på arbete eller i fritidsmiljö
 • Dygnsvariation
 • Tidssamband med pollensäsong eller exponering av pälsdjur
 • Misstänkt födoämnesreaktion

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – injektion eller svullnad konjunktivalt
 • Ögonlock – svullnad, ibland kullerstensmönster (papiller) vid evertering av nedre ögonlocket
 • Näsa – klart sekret, nästäppa, slemhinnesvullnad, överväg undersökning efter avsvällning
 • Lungor

Handläggning vid utredning

 • Typiska symtom och fynd räcker för att ställa diagnos.
 • Provtagning kan övervägas vid tveksamhet.
 • Ett positivt provsvar innebär sensibilisering men räcker inte för diagnos, även symtom vid kontakt med allergen krävs.
 • Misstänkt astma bör utredas, då rinit kan förvärra astma.

Barn i förskoleåldern med rinokonjunktivit kombinerat med andra allergiska symtom bör utredas inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Vid oklara symtom kan provtagning vara motiverat med exempelvis phadiatop eller pricktest

Differentialdiagnoser

Allergisk rinit

 • Kronisk icke-allergisk rinit, vasomotorisk rinit
 • Virusinfektion
 • Adenoid
 • Polyp – näspolypos, cystisk fibros
 • Systemisk sjukdom, tumör
 • Medfödd anatomisk anomali
 • Främmande kropp
 • Trauma med septumdeviation
 • Läkemedelsbiverkan, överdosering av förkylningsnässpray

Allergisk konjunktivit

 • Virusinfektion
 • Främmande kropp
 • Torra ögon
 • Pterygium
 • Annan inflammation – blefarit, keratit, episklerit, sklerit

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Elimination – begränsa om möjligt exponering av allergenet
 • Symtomlindring – prova näs- och/eller ögonsköljning med koksaltlösning
 • Patientinformation – informera om sjukdom och behandling, erbjud gärna utbildning vid behov
 • Läkemedel – rekommendera i första hand receptfria läkemedel vid lindriga och kortvariga besvär
 • Uppföljning – utvärdera behandlingseffekt

Patientens besvär styr behandlingen.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid allergisk rinit

Vid lindriga besvär rekommenderas peroralt antihistamin. Vid mer ihållande besvär kan nasal steroid provas (till barn från 3 års ålder). Preparaten kan kombineras vid otillräcklig effekt.

Vid allergisk konjunktivit

Vid enbart ögonsymtom räcker ofta lokalbehandling (natriumkromoglikat eller antihistamin). Vid samtidig rinit rekommenderas peroralt antihistamin. Kombination av lokal- och peroralbehandling kan ges vid otillräcklig effekt.

Vid svåra besvär

Perorala steroider kan ibland övervägas vid svåra besvär och otillfredsställande effekt av annan behandling (endast efter särskilt övervägande till barn).

Utvärdering av läkemedelsbehandling
 • Vid utebliven effekt av adekvat läkemedelsbehandling bör annan orsak till besvären övervägas.
 • Vid otillräcklig effekt av given behandling kan allergispecifik immunterapi (AIT) inom specialiserad vård övervägas.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Allergier och överkänslighet, 1177

Relaterad information

Gäller endast för Region Norrbotten.

Lokalt tillägg Allergisk rhinokonjunktivit i samarbete mellan: Malin Weiland, specialistläkare i allmänmedicin (ALK-lungmedicin), Carola Alm-Niemi, specialistläkarna i allmänmedicin (ALK- barn- och ungdomars hälsa), Erika Petschler, specialistläkare barnkliniken Sunderby sjukhus och Laszlo Toth, specialistläkare Lungkliniken Sunderby sjukhus.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.