Hitta på sidan

Allergi vid bi- eller getingstick

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Allvarlig allergisk reaktion efter insektstick uppkommer i Sverige huvudsakligen efter bi- och getingstick. Enstaka reaktioner förekommer efter stick av humla vars gift kan korsreagera med bigift. Korsreaktion mellan geting och bi förekommer vanligen inte.

Anafylaktisk reaktion förekommer inte efter stick av andra insekter, som myggor, broms, myror eller knott. Däremot kan besvärlig och långdragen (även allergisk) lokal reaktion uppkomma, ibland med sekundärinfektion.

Förekomst

 • Flera tusen personer upplever varje år reaktioner med systempåverkan efter bi- och getingstick.
 • Ungefär 1-3 personer avlider varje år, huvudsakligen medelålders och äldre.
 • Reaktion på geting är vanligast.

Orsaker

Ett första bi- eller getingstick kan ibland ge en sensibilisering med bildning av specifika IgE-antikroppar mot något protein i giftet. Vid ett nytt stick kan detta leda till en allergisk reaktion. Orsaken till varför vissa personer utvecklar allergi är inte klar.

Orsaken till systemisk reaktion vid bi- och getingstick kan vara:

 • allergisk – immunologisk reaktion förmedlad via specifika IgE-antikroppar mot giftet
 • icke-allergisk – exempelvis toxisk reaktion, mastcellssjukdom.

I akutskedet kan reaktionerna vara svåra att särskilja, men det har stor betydelse för prognos vid nästa stick. Exempel på andra mycket svåra reaktioner som kan uppkomma är serumsjuka, vaskulit eller hemolys. Reaktionen sker ofta sent i förloppet.

Riskfaktorer

 • Biodlare har en ökad risk att sensibiliseras mot bigift.
 • Atopi eller ärftlighet verkar inte utgöra riskfaktorer för svår allergisk reaktion.
 • Vissa blodtrycksläkemedel, som ACE-hämmare och betablockerare, kan förvärra reaktionen vid stick.

Utredning

Symtom

Lokal reaktion

 • Rodnad och svullnad som långsamt ökar i storlek, ofta till > 10 cm
 • Reaktionen kvarstår några dagar

Systemisk reaktion

Symtomen kommer mycket snabbt efter stick (oftast inom 30 minuter) och kan utvecklas till anafylaxi.

Vanliga initiala symtom är:

 • klåda
 • flush – rodnad och värmekänsla i kroppen
 • urtikaria
 • ibland även illamående, kräkning, andningsproblem, svimningskänsla.

Anamnes

 • Debut och förlopp i förhållande till insektsstick
 • Tidigare reaktion efter stick av bi eller geting
 • Annan känd allergi eller astma
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – urtikaria, lokal svullnad
 • Hjärta, blodtryck, andningsfrekvens, syresaturation – vid akut systemisk reaktion

Handläggning vid utredning

Systemisk reaktion bör handläggas akut som anafylaxi och därefter utredas.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg specifikt IgE mot geting eller bi vid systemreaktion. Provet bör tas mellan 2 veckor och 6 månader efter sticket.

 • Vid positivt IgE kan allergi misstänkas och fortsatt utredning inom specialiserad vård rekommenderas. En sensibilisering behöver dock inte innebära att patienten är allergisk.
 • Om inget IgE kan påvisas bedöms reaktionen som sannolikt toxisk. Förutsättningar för IgE-medierad reaktion saknas.

Behandling

Handläggning vid behandling

Lokal reaktion

Behandling krävs sällan men kan övervägas vid mer uttalade symtom.

 • Svår klåda – peroralt antihistamin kan ges i dubbel-fyrdubbel dos. Effekt ses efter 30-60 minuter.
 • Svullnad och klåda – peroralt kortison i engångsdos kan övervägas i vissa fall, endast efter särskild beaktande till barn. Effekt ses efter 1–3 timmar.

Vid upprepade uttalade besvär kan patienten förses med antihistamin och kortison att kunna ta vid framtida behov.

Systematisk reaktion

Patient med anafylaktisk reaktion vid bi- eller getingstick bör via specialiserad vård erbjudas:

 • behandling med adrenalinpenna, antihistamin och kortison
 • noggranna instruktioner och skriftligt behandlingsschema
 • ställningstagande till allergen immunoterapi (AIT).

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi (pdf)