Hitta på sidan

ABCDE, initialt omhändertagande

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

ABCDE är en undersökningsteknik för att systematiskt bedöma allmänpåverkade patienter och säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska:

 • A – Airway & cervical spine – Luftvägar
 • B – Breathing – Andning
 • C – Circulation – Cirkulation
 • D – Disability – Medvetande
 • E – Exposure – Exponering.

Utredning

Status

ABCDE. initialt omhändertagande

Undersök Överväg att
Säkerhet
 • Platssäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Patientsäkerhet
 • Använda skyddsutrustning
 • Flytta till akutrum eller hämta akutvagn och behandla på plats
 • Larma ambulans — ring 112
Hjärtstopp
 • Medvetslös utan andning
 • Påbörja S-HLR
A — Luftvägar
 • Luftflöde från mun och näsa, heshet, stridor
 • Munhåla — ödem, slem kräkning, främmande kropp
 • Palpation av huvud, hals, nacke
 • Fria luftvägar med haklyft, käklyft, svalgtub eller näskantarell
 • Suga rent vid slem
 • Avlägsna främmande kropp eller lös tandprotes
 • Behandla anafylaxi eller ödem
 • Stabilisera nacken manuellt vid misstänkt skada
B — Andning
 • Syresaturation
 • Andningsfrekvens
 • Andningsmönster
 • Lungauskultation — obstruktivitet, rassel
 • Ge syrgas 5—15 liter/minut via mask
 • Ventilera via mask eller Rubens blåsa vid andningssvikt
 • Behandla obstruktivitet
C — Cirkulation
 • Pulsar
 • Blodtryck
 • Kapillär återfyllnad
 • Hudtemp och färg
 • Pågående blödning
 • Ge 500—1 000 ml Ringer-acetat iv vid hypotoni
 • Monitorera via defibrillator vid arytmi
 • Behandla arytmi
 • Stoppa pågående blödning
D — Medvetande
 • Medvetandegrad
 • Pupillreaktion
 • Grov kraft och känsel i extremiteter
 • B-glukos
 • Behandla krampanfall
 • Behandla hypoglykemi
 • Ge naloxon vid misstänkt opiatintoxikation
E — Exponering
 • Inspektion av kroppen
 • Temp
 • Ge en filt vid nedkylning

Handläggning vid utredning

 • Undersök och handlägg patienten enligt ABCDE.
 • Gör differentialdiagnostiska överväganden kring vad som kan orsaka patientens tillstånd.
 • Bedöm vilken utredning och behandling patienten behöver utifrån patientens allmäntillstånd och misstänkt orsak.
 • Konsultera specialiserad vård akut och överväg akut transport vid behov.

Differentialdiagnoser

Exempel på tillstånd som orsaka akut allmänpåverkan, indelade enligt ABCDE:

 • A – främmande kropp, aspiration, anafylaxi, ödem, epiglottit, tyroideaexpansivitet
 • B – astma, KOL, pneumoni, lungödem, övertryckspneumothorax, ketoacidos (hyperventilation)
 • C – hjärtsvikt, arytmi, hjärtinfarkt, sepsis, myokardit, endokardit, klaffruptur, hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, addisonkris
 • D – sepsis, epilepsi, meningit/encefalit, intoxikation, hypoglykemi, andningsinsufficiens, stroke, subduralblödning
 • E – sepsis, hypotermi.